Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση

Ημερίδα ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ, 12 Φεβρουαρίου 2019 – Δελτίο Τύπου
Μάρτιος 4, 2019
Patras Science Festival 2019
Μάρτιος 19, 2019

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση:
ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες

Η Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) συνιστά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών στον 21ο αιώνα, ως απάντηση στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (ψηφιακή κοινωνία, νέες επαγγελματικές ικανότητες, δημογραφικό, παγκόσμιος ανταγωνισμός, οικονομική κρίση). Παράλληλα, και ο 4ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών αποβλέπει σε «διασφάλιση καθολικής και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών ΔΒΜ για όλους».

Η Ανοικτή Εκπαίδευση (ΑΕ) συνεισφέρει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των παραπάνω, με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) και τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: οι ΑΕΠ, λόγω των ιδιοτήτων τους, συνδράμουν τα εξ αποστάσεως Ιδρύματα στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Μη Τυπικής, Άτυπης και Τυπικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν, στο σύνολό της, την ποιότητα της διδασκαλίας/μάθησης.

Η Ημερίδα, οργανωμένη σε 4 ενότητες, στοχεύει στην αναζήτηση και ανάδειξη του ρόλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Βιβλιοθηκών στη Διά Βίου Μάθηση, κυρίως με την ανάπτυξη και διάθεση ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού. 
Στην πρώτη ενότητα, μετά από μια εισαγωγική ομιλία που θέτει το πλαίσιο και τη στοχοθεσία της εκδήλωσης, δύο διακεκριμένοι ομιλητές με ενεργή δράση στον χώρο της Ανοικτής Εκπαίδευσης δίνουν το διεθνές στίγμα των τελευταίων σχετικών εξελίξεων, ενώ θα γίνει και μια σύντομη, εξ αποστάσεως παρέμβαση από στέλεχος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA). Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον ρόλο των Ακαδημαϊκών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, όσο και από την ελληνική πραγματικότητα. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα και μαθήματα) και σε συναφείς με την Ανοικτή Εκπαίδευση δράσεις στην Ελλάδα. Στην τέταρτη ενότητα, τέλος, θα γίνει σύνοψη των συμπερασμάτων και συζήτηση για τα προηγούμενα θέματα και για άλλα συναφή ζητήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στην ημερίδα: https://oer2019.seab.gr/

Η ημερίδα θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά μέσω του Δίαυλος: https://diavlos.grnet.gr/event/e1308