Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού υλικού


Πιστοποίηση και καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων.

Το EEYEM έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού υλικού, καθώς είχε την τεχνική εποπτεία και αξιολόγηση του υλικού που αναπτύχθηκε στις προηγούμενες φάσεις στο ΕΑΠ. Οι βασικές διεργασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού είναι πιστοποιημένες κατά ISO και έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία.


Το εργαστήριο υποστηρίζει τεχνικά την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού για το ΕΑΠ. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
  • Tεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της κοινότητας του ΕΑΠ
  • Ανάπτυξη μεθόδων, θεωριών και μεθοδολογιών, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και σχεδιασμό συστημάτων πιστοποίησης.

Η δραστηριότητα εφαρμόζεται για κάθε κύκλο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου ή ψηφιακού από το ΕΑΠ. Περιλαμβάνει διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των δημιουργών του υλικού και παροχή τεχνικού εξοπλισμού και ειδικευμένου προσωπικού.

Το εργαστήριο παρέχει πιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Το ΕΕΥΕΜ διερευνά υφιστάμενα και νέα πρότυπα και αξιολογεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού που είναι κατάλληλο για την εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Υποστηρίζοντας τις προηγούμενες δράσεις, το ΕΕΥΕΜ στοχεύει να γίνει ένας άξονας πιστοποίησης έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να μπορεί να αναλάβει τις διαδικασίες πιστοποίησης σε συνεργασία με το ΕΑΠ και άλλους φορείς/παρόχους έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.