Σχετικά με το ΕΕΥΕΜ


Δομή & Οργανόγραμμα

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΕΥΕΜ ορίζει την αποστολή, την οργάνωση και λειτουργία, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τις κατηγορίες του προσωπικού, τη συνεργασία με άλλους φορείς και γενικώς ρυθμίζει θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97.

Περισσότερα
 

 

Άξονες Δραστηριοποίησης

Οι Δραστηριότητες του ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους άξονες:

  • την αξιοποίηση και παραγωγή τεχνολογικών λύσεων λογισμικού και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και διαχείριση δεδομένων
  • τη δημιουργία (ανάπτυξη, παραγωγή, έκδοση), πρόσβαση και χρήση (ανάκτηση και διαμοίραση) και τη διατήρηση (αποθήκευση και αρχειοθέτηση, προσαρμογή σε περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών) εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού (ψηφιακού και έντυπου)
  • την ανάπτυξη και εξέλιξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεωριών, αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων που εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη εφαρμογή του

Υποδομές

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας βασίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στην κοινότητα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό νέας τεχνολογίας εξασφαλίζοντας την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερα