Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού


Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει το εκπαιδευτικό υλικό για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αναπτύσσει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων..

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό, το εργαστήριο παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στους συντελεστές ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, το εργαστήριο έχει συγγράψει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές προδιαγραφές κατάλληλες ανά είδος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και παιδαγωγικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις αρχές της "εξ' αποστάσεως" εκπαίδευσης ενηλίκων.


Ενδεικτικά, τα είδη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσονται είναι:

  1. Υπερκείμενο (Hypertext),
  2. Κινούμενη Εικόνα (Animation),
  3. Βιντεοδιάλεξη (Webcast),
  4. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Multiple Choice Questions),
  5. Video,
  6. Μαθησιακό Παίγνιο (Learning Game),
  7. Πείραμα (Experiment) / Προσομοίωση (Simulation),
  8. Άσκηση Λογισμικού (Software Exercise) και
  9. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study).

Για την ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ποιότητας κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ακολουθούνται διεργασίες σύμφωνες με το πρότυπο EΛOT EN ISO 9001:2015.