Συνεργασίες EEYEM

Συνεργασίες EEYEM


To EEYEM, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει το ρόλο του στον τομέα της έρευνας συνεργάζεται με πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα.

Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΕΥΕΜ:

  • Υποστηρίζεται από το Ε.Α.Π., το οποίο διαθέτει πόρους, προσωπικό, χώρους και υλικοτεχνική υποδομή.


  • Συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.


  • Συμμετέχει σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ή άλλες πηγές, και υλοποιεί αντίστοιχες δραστηριότητες, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους εταίρους.


  • Διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις.