Δραστηριότητες

Δραστηριότητες


Το ΕΕΥΕΜ ειδικεύεται ερευνητικά και αναπτυξιακά σε τομείς που αφορούν στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Επίσης, δραστηριοποιείται και στο πεδίο των δημοσιεύσεων αλλά και σε συναφή αντικείμενα όπως πχ πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, papers, άρθρα κτλ.

Το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την έρευνα σε νέες μεθοδολογίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων, την πιστοποίηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευσή τους, τη δημιουργία του προφίλ των εκπαιδευομένων καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.


Επιπροσθέτως στις αναπτυξιακές του δραστηριότητες το ΕΕΥΕΜ κατά καιρούς οργανώνει ή και συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε επίπεδο ενημέρωσης, ανάπτυξης ή διάχυσης πληροφοριών και υλικού, στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αλλά και σε τρίτους.

Στις δράσεις του ΕΕΥΕΜ περιλαμβάνονται η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη γεγονότων που λαμβάνουν μέρος στο πλαίσιο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας καθώς και άλλων συνεργαζόμενων φορέων.