Τομέας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού Και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών (ΤΟΜΑΠΣ)

Αντικείμενο Τομέα

Αντικείμενο του Τομέα Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών (ΤΟΜΑΠΣ) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αρχειοθέτηση και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου για την υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π., καθώς και η επικαιροποίηση και αναδιάρθρωση υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών, σε συνεργασία με τις ακαδημαϊκές δομές του Ιδρύματος (Κοσμητείες, ΕΠΣ, ΟΔΠ).

Στις δραστηριότητες του ΤΟΜΑΠΣ περιλαμβάνονται:

 • η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο
 • η συγγραφή προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • η διερεύνηση και αξιολόγηση τεχνολογιών και πρακτικών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • η εισήγηση για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
 • η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • η επίβλεψη της εκτέλεσης των συμβάσεων των δημιουργών εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αρχειοθέτηση και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και κατεργασία εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου που υποστηρίζει διαδραστικότητα, πολυμεσικότητα και αναγνωσιμότητα από διαφορετικές φορητές συσκευές και συστήματα, καθώς και τη διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη, την ανάπτυξη μεθοδολογιών και οδηγών και τη δημιουργία σύγχρονης μορφής (hypertext, wiki, podcast, webcast κ.ά.) ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 • Η αξιολόγηση και πιστοποίηση του εκπαιδευτικού, πληροφοριακό υλικού και το υλικού συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών
 • η εισήγηση για την προμήθεια εργαλείων ή την υιοθέτηση πρακτικών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • η εγκατάσταση εργαλείων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • ο σχεδιασμός, η διάθεση και η υποστήριξη υπηρεσιών ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • η συγγραφή οδηγών καλών πρακτικών,
 • η δημιουργία επιμορφωτικού υλικού και την επιμόρφωση των συντελεστών
 • η τεχνική υποστήριξη των συντελεστών και τη μελέτη τεχνολογικών λύσεων για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
 • η διερεύνηση και αξιολόγηση προτύπων καταγραφής μετα-δεδομένων
 • η υιοθέτηση και προσαρμογή προτύπων καταγραφής μετα-δεδομένων
 • ο σχεδιασμός και η καταγραφή μετα-δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου

Παράλληλα ο ΤΟΜΑΠΣ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διαδικασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου.

Στελέχωση

Λάμπρος Τσίκνας

Υπεύθυνος Τομέα
 2610 36 7957   tsiknas@eap.gr

Ροζαλία Καλαντζή

2610 36 7743
rkalantzi@eap.gr

Ιωάννης Καραθανάσης

2610 36 7737
jkarathan@eap.gr

Αγγελική Κουνέλη

 2610 36 7742
kouneli@eap.gr

Ναταλία Σπυροπούλου

2610 36 7738
nspirop@eap.gr

Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν τον Τομέα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών, επικοινωνήστε στο: tomaps@ecomet.eap.gr