Τομέας Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΤΟΔΗΜ)

Αντικείμενο Τομέα

Αντικείμενο του Τομέα Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΤΟΔΗΜ) είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων, και συγκεκριμένα διαδικτυακών (online) μαθημάτων (courses), που αποσκοπούν στη μαζική (massive) συμμετοχή και ανοικτή (open) πρόσβαση στη γνώση μέσω του διαδικτύου. Αναλυτικότερα, τα στελέχη του τομέα ασχολούνται με:

α) τον σχεδιασμό και την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS) για την παροχή μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC)

β) την σχεδίαση, την ανάπτυξη και την τελική διάθεση των ηλεκτρονικών μαθημάτων

γ) την υποστήριξη των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στα τεχνολογικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθώς και τα τεχνολογικά ζητήματα που υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουν

δ) τη διασφάλιση της ποιότητας των ηλεκτρονικών μαθημάτων που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στις δραστηριότητες του ΤΟΔΗΜ περιλαμβάνονται:

  • η συμμετοχή στη συγγραφή τευχών προκήρυξης δράσεων ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων (π.χ. Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων/MOOCs, κλπ)
  • η παρακολούθηση και διαχείριση έργων ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων
  • η διαρκής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης μάθησης και των χρηστών της
  • η εκπαίδευση των δημιουργών και τεχνική υποστήριξη των συντελεστών ανάπτυξης του υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων
  • η ανάπτυξη μοντέλων, θεωριών, μεθοδολογιών, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και ο σχεδιασμός συστημάτων πιστοποίησης ηλεκτρονικών μαθημάτων
  • ο έλεγχος της ποιότητας του επιμορφωτικού υλικού και των ηλεκτρονικών μαθημάτων
  • η συμμετοχή στην υλοποίηση Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, από άποψη σχεδιασμού και τεχνολογίας
  • η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Ο ΤΟΔΗΜ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διαδικασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, παροχής και υποστήριξης μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων.

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων Ανοικτής κι εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας (EADTU) και μέσω του ΕΕΥΕΜ είναι και συνεργάτης του OpenupEd. Ο OpenupEd είναι πάροχος MOOC για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με μακρά εμπειρία στη δια βίου, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο οποίος εφαρμόζει πρωτοπόρες διδακτικές και παιδαγωγικές τεχνικές που ενισχύουν την ανεξάρτητη μάθηση.

Στελέχωση

Χριστόφορος Καραχρήστος

Υπεύθυνος Τομέα
Ρόλος: Instructional designer
2610 36 7740 karachrist@eap.gr

Για θέματα που αφορούν τον Τομέα Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, επικοινωνήστε στο: todim@ecomet.eap.gr