ΕΙΚΟΝΙΚΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης (ΕΔΙΠ)


Τίτλος Έργου

Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ

Περιγραφή

Το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα έχουν σαν στόχο την συμπλήρωση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών μέσων του ΕΑΠ με νέες τεχνολογίες για την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες. Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι η κάλυψη των αναγκών των θετικών επιστημών στον εκπαιδευτικό τομέα για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκτέλεσης πειραμάτων και την εξοικείωση με τη διαδικασία της χρήσης οργάνων και εργαλείων σχεδίασης, ανάλυσης και προγραμματισμού διεργασιών, αλλά και η ανάπτυξη εναλλακτικών εκπαιδευτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση σε όλες τις επιστήμες που θεραπεύουν οι Σχολές του ΕΑΠ με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (εικονικές τάξεις, εικονικά περιβάλλοντα κλπ.).

Ευρύτερος στόχος της ερευνητικής δράσης είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας για την ανακάλυψη, δοκιμή και αξιολόγηση τεχνικών εκπαίδευσης σε σχέση με διάφορα καθήκοντα και λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα εντός ενός ρεαλιστικού περιβάλλοντος αξιοποιώντας νέες τεχνολογικές δυνατότητες που περιλαμβάνουν:

  • Τεχνολογίες ρεαλιστικής αναπαράστασης και εικονικά περιβάλλοντα
  • Τεχνολογίες εξ άποστάσεως χειρισμού εργαστηριακού εξοπλισμού με δυνατότητα πρόσβασης, διαμόρφωσης/προγραμματισμού και εκτέλεσης πειραματικών διαδικασιών μέσω Διαδικτύου
  • Τεχνολογίες διαδραστικών και πολυμεσικών εφαρμογών και δραστηριοτήτων για διευκόλυνση της εμπειρικής μάθησης και τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ/ΕΑΠ

Χρονική Διάρκεια Έργου

Έναρξη έργου: 1 Ιανουαρίου 2019

Χρονική διάρκεια έργου: 36 μήνες

Ενημερωτική Ημερίδα 12 Φεβρουαρίου 2019

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δράσεις που αφορούν το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα 2018-2020 του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΕΕΥΕΜ). Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση των υποέργων «Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης (ΕΔΙΠ)» και «Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)» και του πλάνου υλοποίησης αυτών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας που αφορούν το Υποέργο ΕΔΙΠ

Παρουσίαση έργου ΕΔΙΠ

Β.1 - Θ. Ορφανουδάκης - Παρουσίαση έργου ΕΔΙΠ_Page_01

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

3ptyxo_Page_1

Πρόγραμμα Ημερίδας
(12 Φεβρουαρίου 2019)

2ptyxo_Page_1