Τομέας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΟΔΙΤ)

Αντικείμενο Τομέα

Αντικείμενο του Τομέα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΟΔΙΤ) είναι η διαχειριστική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΕΕΥΕΜ και έργων Έρευνας & Ανάπτυξης που εντάσσονται στην εποπτεία του ΕΕΥΕΜ, καθώς και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

Στις δραστηριότητες του ΤΟΔΙΤ περιλαμβάνονται:

 • διοικητική, γραμματειακή, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη των τομέων έρευνας και ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ
 • οργάνωση, συντονισμός, προγραμματισμός και έλεγχος όλων των ενεργειών και δράσεων του εργαστηρίου
 • ενημέρωση και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, διεκπεραίωση εγγράφων, αλληλογραφίας και επικοινωνίας, των αιτημάτων του εργαστηρίου
 • σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων, ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός του ΕΕΥΕΜ
 • προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων – συνεδριάσεων και μετακινήσεων, σύνταξη εντολών πληρωμής αμοιβών και μετακινήσεων
 • εποπτεία και αξιολόγηση προσωπικού, διατήρηση και ενημέρωση παρουσιολογίου
 • διεκπεραίωση των ενεργειών συμμετοχής του ΕΕΥΕΜ σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων
 • οργάνωση και συντονισμός διαδικασιών για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΑΠ, και διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη αυτών
 • ορισμός επιτροπών (διαγωνισμών, παραστατικών), προγραμματισμός διαγωνισμών, δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων προϋπολογισμού, προβλέψεων των δαπανών και διερεύνηση αγοράς
 • διαχείριση και καταγραφή πάγιου εξοπλισμού του ΕΕΥΕΜ
 • εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακής υποδομής, εξοπλισμού γραφείου και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού
 • σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού
 • υποστήριξη προσωπικού και συνεργατών σε τεχνικά ζητήματα και διεκπεραίωση αιτημάτων υποστήριξης φοιτητών/τριων ΕΑΠ
 • κάλυψη βιντεοσκοπήσεων εκδηλώσεων του ΕΑΠ (συνεντεύξεις, καταγραφή ημερίδων, παραγωγή προωθητικών βίντεο)
 • καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 • δράσεις προβολής και διάχυσης του εργαστηρίου
 • προώθηση και γνωστοποίηση των δράσεων του ΕΕΥΕΜ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Στελέχωση

Μαριάννα Σταμάτη

Υπεύθυνη Τομέα
Διοικητική Υποστήριξη
 2610 36 7736   marianne@eap.gr

Αναστάσιος Φαναριώτης

Τεχνική Υποστήριξη
2610 36 7968
afanariotis@eap.gr

Για θέματα που αφορούν τον Τομέα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, επικοινωνήστε στο: todit@ecomet.eap.gr