Ερευνητική Δραστηριότητα

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α)


 • Το ΕΕΥΕΜ δύναται να συμμετάσχει, αυτόνομα ή ως μέρος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος, σε προτάσεις χρηματοδότησης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α).
 • Υπεύθυνοι για τη συγγραφή της πρότασης μπορεί να είναι προσωπικό του ΕΕΥΕΜ και μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ.
 • Σε ένα έργο Ε&Α μπορεί να συμμετέχουν Ερευνητές, Συνεργαζόμενοι Ερευνητές, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, Επιστημονικό Προσωπικό, Εξωτερικοί Συνεργάτες και Ερευνητές Υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.
 • Το ΕΕΥΕΜ αναλαμβάνει και φέρει εις πέρας έργα Ε&Α, στα οποία συμμετέχει το προσωπικό του.
 • Τα έργα αυτά ανατίθενται στο ΕΕΥΕΜ από το ΕΑΠ, το ΥΠΕΠΘ, την ΕΕ ή από ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς. Η χρηματοδότηση των έργων Ε&Α μπορεί να προέρχεται από το ΕΑΠ, Εθνικούς πόρους, την ΕΕ, ή άλλες πηγές.
 • Κάθε έργο κατανέμεται σε έναν Τομέα Ε&Α του ΕΕΥΕΜ. Σε ένα έργο είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων Τομέων Ε&Α, όμως το φυσικό αντικείμενο κάθε Τομέα Ε&Α στα πλαίσια του έργου είναι διακριτό.
 • Για κάθε έργο, με απόφαση του Διευθυντή, ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ), ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Για τον ορισμό ΕΥ ενημερώνεται η Σύγκλητος του ΕΑΠ με ευθύνη του Διευθυντή. Ως ΕΥ μπορεί να οριστούν μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ. Σε περίπτωση λήξης της σχέσης εργασίας του ΕΥ με το ΕΑΠ, ρόλο ΕΥ αναλαμβάνει ο Διευθυντής.
 • Για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, ο ΕΥ επικουρείται από τον Τομέα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Το ΕΕΥΕΜ δύναται, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ, να υποβοηθά τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην εκπόνηση Πτυχιακών, Διπλωματικών ή άλλων Εργασιών ή τους υποψήφιους διδάκτορες στην εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε ερευνητικά αντικείμενα που άπτονται των αξόνων δραστηριοποίησης του ΕΕΥΕΜ. Οι εργασίες αυτές θεωρούνται ως εσωτερικά έργα Ε&Α και οι διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 • Για την εκπόνηση των εσωτερικών έργων Ε&Α, το ΕΕΥΕΜ, με απόφαση Διευθυντή, διαθέτει στο προσωπικό που συμμετέχει θέσεις εργασίας και υλικοτεχνική υποδομή, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί το έργο, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ΕΕΥΕΜ.
 • Για την εκπόνηση των εσωτερικών έργων Ε&Α, το ΕΕΥΕΜ, με απόφαση Διευθυντή, δύναται να διεκδικεί από το ΕΑΠ την χορήγηση πιστώσεων ή υποτροφιών.
 • Τα αποτελέσματα των έργων Ε&Α δημοσιεύονται σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, στα οποία ρητά αναφέρεται ο ρόλος του ΕΕΥΕΜ.
 • Τα αποτελέσματα των έργων Ε&Α συνεισφέρουν στο γνωσιολογικό κεφάλαιο, τις υποδομές και τη συνολική τεχνογνωσία του ΕΕΥΕΜ.

ΈΡΓΑ (2015 και μετά)

Ενεργά έργα

ΕΕΥΕΜ-80006 – «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.)»

 1. ΥΠ1:«Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης – Οριζόντια Δράση», με κωδικό 80007.
 2. ΥΠ2:«Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα ΕΑΠ», με κωδικό 80008.

Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ/ΕΑΠ

Διάρκεια: 01/01/2019 – 31/12/2023

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Κουμανάκος

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Θεοφάνης Ορφανουδάκης (πρ. Επιστ. υπεύθ.), Δημήτριος Καλλές (πρ. Επιστ. υπεύθ.), Ευάγγελος Κουμανάκος, Καραχρήστος Χριστόφορος, Θεοδώρα Κουβαρα, Γεώργιος Αναστασάκης, Δημήτριος Σιδέρης.

VISITOR-80102 – «VISITOR – VIrtual muSeums In The cOvid eRa: A Multidisciplinary and an Inclusive Digital Storytelling Project Method based on Experiential and constructivist Approaches in the E-learning Field», με κωδικό 80102.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Πλαίσιο ERASMUS+/KA2

Διάρκεια: 01/03/2021- 28/02/2023

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Δημήτριος Καλλές, Χριστόφορος Καραχρήστος, Μαριάννα Σταμάτη, Θεοδώρα Κουβαρά, Ναταλία Σπυροπούλου, Ροζαλία Καλαντζή.

DIGIHALL-80130 – «DIGIHAL – Digital Health Developing Skills in third age under the Erasmus+ programme» με κωδικό 80130

Χρηματοδότηση: Erasmus Plus – Call 2021 Round 1 KA2

Διάρκεια: 01/12/2021- 30/11/2024

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Κουμανάκος

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Ευάγγελος Κουμανάκος, Δημήτριος Καλλές, Χριστόφορος Καραχρήστος.

PARADIGM-80135 – «PARADIGM – “PlAn for Green OppoRtunities: Be a Digital scIentific chanGeMaker”» με κωδικό 80135,

Χρηματοδότηση: Erasmus+ – Call 2021- Round 1 – KA2

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Διάρκεια:  01/11/2021 – 31/10/2023

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Δημήτριος Καλλές, Χριστόφορος Καραχρήστος, Μαριάννα Σταμάτη, Θεοδώρα Κουβαρά, Αναστάσιος Φαναριώτης, Βασίλειος Φωτόπουλος.

NDSS -80019 – «Θερινό Σχολείο: Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα / Natura and anthropogenic disasters and technical engineering projects (NDSS)»

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο ΕΛΚΕ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΘΕΤ Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Διάρκεια: 01/06/2019 – 31/12/2022

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Παπαγιανόπουλος, Νικόλαος Πνευματικός, Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου, Γεώργιος Παπαβασιλείου, Μαριάννα Σταμάτη, Ηλίας Σταυρόπουλος, Παναγιώτης Φραγκούλης.

13ο Συνέδριο HSTAM 2022 – «13th HSTAM 2022 International Congress on Mechanics – 24-28 August 2022 – Patras Greece

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΘΕΤ Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Διάρκεια: 24/08/2022 – 28/08/2022

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Δημοσθένης Πολύζος, Μαριάννα Σταμάτη, Ιωάννης Καλέμης.

PARTICIPA – «Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education”»

Χρηματοδότηση: Erasmus+ – Call 2019 – KA2

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρογιάννης

Διάρκεια:  01/09/2019 – 31/08/2022

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Πεντέρη Ευθυμία, Καραχρήστος Χριστόφορος, Σταυρόπουλος Ηλίας, Μάρκου Λεωνίδας, Φραγκούλης Παναγιώτης.

MiCreate- «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe»

Χρηματοδότηση: Horizon 2020

Διάρκεια: 01/01/2019 – 30/06/2022

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Παλαιολόγου Νεκταρία, Τσίκνας Λάμπρος, Φαναριώτης Αναστάσιος.

Ολοκληρωμένα έργα

FAVILLE- 80034 – «Facilitators of Virtual Learning (FAVILLE)» με κωδικό 80034,

Χρηματοδότηση: Erasmus+ – Call 2019 – Round 1 KA2 – KA204

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Διάρκεια: 01/11/2019 – 30/11/2021

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Αχιλλέας Καμέας, Χριστόφορος Καραχρήστος, Ηλίας Σταυρόπουλος, Μαριάννα Σταμάτη, Χρήστος Πιερρακέας.

Realiscape Typorama – 80090 – «Υπεργολαβία για ανάθεση εκπαιδευτικού έργου από το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ – Realiscape Typorama» με κωδικό MIS 80090

Χρηματοδότηση: Εταιρεία «ΡΙΑΛΙΣΚΕΪΠ ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΜΟΝ ΕΠΕ»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ, Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Διάρκεια: 01/04/2021 – 31/05/2021

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Χριστόφορος Καραχρήστος, Χαράλαμπος Παπαδάκος.

TELEICCE-70392 – «TELEICCE – Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment» MIS: 5003484 / TeleICCE – Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης» με κωδικό MIS 70392.

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Interreg V-A) EL-IT – Greece-Italy.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Διάρκεια: 15/10/2020 – 31/11/2020

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Δημήτριος Καλλές, Νικόλαος Αχιλλεόπουλος, Ευστάθιος Σιδέρης, Βασιλική Κούγια, Παναγιώτης Χριστιάς, Μαριάννα Σταμάτη, Λάμπρος Τσίκνας, Χριστόφορος Καραχρήστος, Παναγιώτης Χριστιάς, Ιωάννα Πατούχα.

Computational Mechanics – 80019 – «Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη (Computational Mechanics and Science)».

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο ΕΛΚΕ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΘΕΤ Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Διάρκεια: 01/06/2016 – 31/05/2019

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Αργυρώ Σγουρού, Νεκταρία Γκιζάνη, Δημοσθένης Πολύζος, Γεώργιος Παπαγιανόπουλος, Νικόλαος Πνευματικός, Στέφανος Τσινόπουλος, Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου, Ιωάννης Καραθανάσης, Θεοδόσης Θεοδοσίου, Μαριάννα Σταμάτη, Ηλίας Σταυρόπουλος, Παναγιώτης Φραγκούλης.

ΕΠ ΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ 2014-2020 -80019 – «Εκπόνηση Μελέτης-Οδηγού με κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την κοστολόγηση της ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προγράμματα κατάρτισης του ΕΠ ΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ 2014-2020» ΕΠ ΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ 2014-2020

Χρηματοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» /ΜΟΝΑΔΑ Γ’ «Οργάνωση – Υποστήριξη».

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Διάρκεια: 01/11/2018 – 31/05/2019

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Βασίλειος Βερύκιος, Αχιλλέας Καμέας, Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Δημήτριος Καλλές, Νικόλαος, Αχιλλεόπουλος, Χριστόφορος Καραχρήστος, Ροζαλία Καλαντζή, Ναταλία Σπυροπούλου, Λάμπρος Τσίκνας, Βασίλης Τσάπαλος, Νικόλαος Δενδρινός, Ηλίας Σταυρόπουλος, Ιωάννης Καραθανάσης, Ιωάννης Καλέμης, Μαριάννα Σταμάτη, Παναγιώτης Φραγκούλης, Δημήτριος Σιδέρης, Αγγελική Κουνέλη, Νικόλαος Αλαχιώτης, Δημοσθένης Καρακατσούλης.

Junior Coding AcademyΦΚ 254 – « Junior Coding Academy – Google-Rise 2016».

Χρηματοδότηση: Υπεργολαβία – Mη Κυβερνητικός/Μη Kερδοσκοπικός Oργανισμός – Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – Google

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΘΕΤ Βασίλειος Βερύκιος,

Διάρκεια: 01/04/2017 – 31/12/2017

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Βασίλειος Βερύκιος, Μαριάννα Σταμάτη, Ηλίας Σταυρόπουλος, Χριστόφορος Καραχρήστος.

ΠΕΝΕΡ-ΕΑΠ 2016 – «Ενίσχυση Έρευνας (ΠΕΝΕΡ-ΕΑΠ 2016) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ – Σύστημα ακαδημαικής υποστήριξης φοιτητών τριτοβάθμιας ανοικτής εκπάιδευσης / academic support system for ODL University Students»

Χρηματοδότηση: ΕΔΕΛ / ΕΑΠ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΑΕ Αντώνης Λιοναράκης

Διάρκεια: 01/10/2016 – 30/09/2018

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Αντώνης Λιοναράκης, Βασίλης Βερύκιος, Ευαγγελία Μανούσου, Σπυρίδων Σιάκας, Σοφία Παπαδημητρίου, Άννα Αποστολίδου, Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα, Μαρία Νιάρη, Κυριακή Σφακιωτάκη, Βασιλική Ιωακειμίδου, Έφη Λιγούτσικου, Γεωργία Τζήλου, Αθανασία Αγγέλη, Ηλίας Σταυρόπουλος, Μαριάννα Σταμάτη.

Scratch Coding 2017 – «Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για οπτικό προγραμματισμό με τη μέθοδο μεικτής μάθησης: Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch / Design and implementation of a blended learning course on visual programming: Code – Create – Learn with Scratch».

Χρηματοδότηση: Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΘΕΤ Βασίλειος Βερύκιος,

Διάρκεια: 05/10/2016 – 30/11/2017

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Βασίλειος Βερύκιος, Φώτης Λαζαρίνης, Μαριάννα Σταμάτη, Ηλίας Σταυρόπουλος, Χριστόφορος Καραχρήστος, Παναγιώτης Φραγκούλης, Θεοδώρα Κουβαρά.

IRIS PROGRAME – «Innovative Learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents».

Χρηματοδότηση: ERASMUS+ – KA3

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΘΕΤ Βασίλειος Βερύκιος,

Διάρκεια: 01/01/2015 – 31/12/2016

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Βασίλειος Βερύκιος, Δημήτριος Καλλές, Χριστόφορος Καραχρήστος, Μαριάννα Σταμάτη, Γεωργία Αντωνέλου, Νικόλαος Αχιλλεόπουλος.

 

Scratch for teachers – «Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για το περιβάλλον προγραμματισμού – Scratch»

Χρηματοδοτηση: Computer Science for High School – Google {Αυτοχρηματοδοτούμενο *(CS4HS της Google)}

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΘΕΤ Βασίλειος Βερύκιος,

Διάρκεια: 20/05/2014 – 31/08/2016

Ερευνητική Ομάδα Έργου: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος, Φώτης Λαζαρίνης, Πέτρος Κουτρούλης, Σταμάτη Μαριάννα, Καλαντζή Ροζαλία, Γεωργία Αντωνέλου.

ΈΡΓΑ (πριν το 2015)

Ακολουθήστε το σύνδεσμο