Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα


Η έρευνα χαρακτηρίζεται από μια διεπιστημονική προσέγγιση των σύγχρονων εκπαιδευτικών προκλήσεων και διεξάγεται σε συνεργασία με πολλούς φορείς της εκπαίδευσης αλλά και της βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνει την έρευνα νέων μεθοδολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων, την πιστοποίηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευσή τους, τη δημιουργία του προφίλ των εκπαιδευομένων και τέλος την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ ειδικεύεται στο να::

  • Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα


  • Παρακολουθεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές


  • Υποστηρίζει την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας ολοκληρωμένων λύσεων, εφαρμογών ΤΠΕ


  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αξιολόγησης λύσεων και εφαρμογών


  • Παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης, διάδοσης και διάχυσης αποτελεσμάτων


  • Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, μεθοδολογιών και εφαρμογών