Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα


Παρά το πλήθος των ορισμών (Παράρτημα) που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για τον όρο μαθησιακό αντικείμενο, οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ή αποδοχή ενός κοινού εννοιολογικού ορισμού για τα μαθησιακά αντικείμενα από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν έχουν καρποφορήσει. Σε αντίθεση με την έλλειψη ευρύτερης συναίνεσης όσο αφορά τον εννοιολογικό ορισμό του όρου μαθησιακό αντικείμενο, στα μέλη της κοινότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπάρχει συμφωνία, όσο αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις των μαθησιακών αντικειμένων οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια, όπως τις έχει συνοψίσει ο (Pithamber R. Polsani, 2003):


 • Προσβασιμότητα: Πρέπει να περιγραφεί με τα κατάλληλα μεταδεδομένα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση και αναφορά του σε μία βάση δεδομένων με πηγές.
 • Δυνατότητα Επαναχρησιμοποίησης: Μπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
 • Διαλειτουργικότητα: Πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την πλατφόρμα και το σύστημα διαχείρισης γνώσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς, όπως εμφανίζονται στο Παράρτημα και σε συνδυασμό με τις λειτουργικές απαιτήσεις των Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) έτσι όπως διατυπώνονται στη σχετική βιβλιογραφία, το ΕΕΥΕΜ υιοθετεί έναν ορισμό για το ΜΑ ο οποίος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΑΠ:


 

Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη μονάδα εκπαιδευτικού περιεχομένου, η οποία συνδέεται με ένα ή περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα και έχει εξαρχής αναπτυχθεί ώστε να παρέχει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια


Αναλύοντας τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Ένα ΜΑ συνδέεται εξ ορισμού με ένα ή περισσότερα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑπ) και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ξεκάθαρη λοιπόν σύνδεση του ΜΑ με την εκπαιδευτική διαδικασία, το διαφοροποιεί από Αντικείμενα Πληροφορίας (Information Objects) ή Αντικείμενα Περιεχομένου (Content Objects), τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία ενός ΜΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο ΜΑ του Παραδείγματος 1 που ακολουθεί στη συνέχεια και αφορά στην «Αφαίρεση» οι εικόνες από μόνες τους αποτελούν Αντικείμενα Πληροφορίας ενώ σε συνδυασμό με το κείμενο συνιστούν ένα ΜΑ.
 • Ένα ΜΑ χαρακτηρίζεται ως αυτόνομο, με την έννοια ότι αποτελεί μια αυτοτελή μονάδα εκπαιδευτικού υλικού που από μόνη της είναι ικανή να συνεισφέρει στη μάθηση και ανεξάρτητο διότι μπορεί να συσχετίζεται, αλλά δεν εξαρτάται από την ύπαρξη άλλων ΜΑ, εξυπηρετώντας έτσι τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
 • Κάθε ΜΑ μπορεί να απαρτίζεται από ένα σύνολο ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών, άμεσα συνδεδεμένων μεταξύ τους με στόχο την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων ΜΑπ. Για παράδειγμα ένα ΜΑ του οποίου ο τεχνικός τύπος είναι «Υπερκείμενο» θα μπορούσε να αποτελείται από 3 σελίδες υπερκειμένου συνοδευόμενες από 7 εικόνες (φωτογραφίες).
 • Κάθε ΜΑ στοχεύει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων ΜΑπ. Ακολουθεί επεξηγηματικό παράδειγμα (Παράδειγμα 1) μαθησιακού αντικειμένου που οδηγεί στην επίτευξη δύο (2) ΜΑπ.

Παράδειγμα 1: Ορισμός και παράδειγμα της «Αφαίρεσης»


 

Τα ΜΑπ στα οποία συνεισφέρει το παραπάνω ΜΑ είναι:

 1. Να Ορίσει λεπτομερώς την έννοια της αφαίρεσης
 2. Να Εξηγήσει την έννοια της αφαίρεσης χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

 • IEEE (2002). 1484.12.1—2002, Standard for Learning Object Metadata. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, In
 • L’Allier, J. J. (1997). Frame of reference: NETg’s map to the products, their structure and core beliefs. NETg.
 • Polsani, P. R. (2003). Use and abuse of reusable learning objects. Journal of Digital Information, 3(4).
 • Wiley, D. (2001). Connecting Learning Objects to instructional design theory: a definition, a metaphor, and a taxonomy. In D. Wiley (Ed.), The instructional use of Learning Objects. Retrieved from http://www.reusability.org/read/chapters/wiley.doc.