Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές

Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές


Βίντεο
(Video)

video

Δοκίμιο
(Document)

document

Υπερκείμενο
(Hypertext)

html

Δυναμικό Υπερκείμενο
(Wiki)

wiki-2

Παρουσίαση
(Presentation)

Presentation_icon_BLACK-01

Ήχος
(Sound)

sound-icon

Εικόνα
(Image)

Picture-Box-icon1

Διαδραστικό λογισμικό (Interactive software)

software-icon-2

Υπερμέσο
(Hypermedia)

ebook-icon

Γλωσσάριο
(Glossary)

glossary-icon-300x300

Kινούμενη Εικόνα
(Animation)

animation+icon

Σενάριο
(Scenario)

scripting2

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (MCQ)

Question paper

Βιντεοδιάλεξη
(Webcast)

WebcastPresenter2

Υπερμεσική εφαρμογή (Hypermedia Application)

bw-hypermedia

Μαθησιακό Παίγνιο
(Learning Game)

icon_learning

Πείραμα (Experiment)
Προσομοίωση (Simulation)

simulation-icon-vector

Άσκηση Λογισμικού
(Software Exercise)

software-icon-150x150

Μελέτη Περίπτωσης
(Case Study)

case-study-icon-0