Υπηρεσίες

Υπηρεσίες


Tο ΕΕΥΕΜ όντας στελεχωμένο από μία έμπειρη ομάδα, η οποία αποτελείται από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης και σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς επίσης και από ικανούς διαχειριστές προγραμμάτων, εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

 • Μελέτες χρήσης, εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας των μεθοδολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων
 • Προδιαγραφές και σύγχρονοι οδηγοί ανάπτυξης έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού βασισμένοι σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες
 • Πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας και καταλληλότητας εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων
 • Ανάπτυξη ή/και ψηφιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτησή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Μαθησιακά προφίλ και έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί εκπαίδευσης
 • Προσαρμοστικές μαθησιακές δραστηριότητες με βάση το μαθησιακό προφίλ, κέντρο τα μαθησιακά αποτελέσματα και δυναμική ενσωμάτωση μαθησιακών αντικειμένων.
 • Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης της ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού με την εφαρμογή πιστοποιημένων κατά ISO διεργασιών
 • Ολοκληρωμένο περιβάλλον σχεδιασμού μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του Ενιαίου Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης του ΕΑΠ
 • Υπηρεσίες διαχείρισης της εκπαίδευσης (χρονοδιάγραμμα μελέτης, διαχείριση γραπτών εργασιών, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού κλπ)
 • Ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού
 • Υπηρεσίες υποστήριξης τηλε-διασκέψεων, τηλε-διαλέξεων και συμμετοχής σε εκπαιδευτικές συναντήσεις από απόσταση
 • Πρότυπη υποδομή για έξυπνη τάξη και εργαστήριο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού