Στελέχωση

Το ΕΕΥΕΜ διοικείται από τον Διευθυντή, ή, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος ή αδυναμίας αυτού, από τον Αν. Διευθυντή.

To Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΕΥΕΜ απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών του ΕΑΠ και έχει συμβουλευτικό ρόλο.

Ειδικό ρόλο έχει ο Υπεύθυνος Συντονισμού του Εργαστηρίου.


Το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και συμβουλευτικό-μελετητικό έργο του ΕΕΥΕΜ υλοποιείται από τους Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης. Κάθε Τομέας υλοποιεί ένα σύνολο ερευνητικών, αναπτυξιακών και μελετητικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων της επιστημονικής και κοινωνικής ηθικής.Οι δραστηριότητες των Τομέων υλοποιούνται από προσωπικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου καθώς και από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες.