Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών (ΤΟΜΕΜ)

Αντικείμενο Τομέα

Αντικείμενο του Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών (ΤΟΜΕΜ) είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών για την ανοικτή και την εξ αποστάσεως διδασκαλία καθώς και δράσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Στις δραστηριότητες του ΤΟΜΕΜ περιλαμβάνονται:

  • η διερεύνηση μεθοδολογιών και εργαλείων εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης
  • η έρευνα και μελέτη προτύπων και μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μεθοδολογιών και γενικών σχεδίων μάθησης, η έρευνα διαδικασιών μετατροπής των αρχών της μάθησης και της διδασκαλίας σε καθορισμένα σχέδια για εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, πηγές πληροφορίας και αξιολόγησης
  • η μελέτη μεθόδων ανάλυσης αναγκών εκπαιδευομένων με βάση τον καθορισμό των εκπαιδευτικών συνθηκών που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, η μελέτη και έρευνα εκπαιδευτικών στρατηγικών της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μεθοδολογιών ανάπτυξης και επικαιροποίησης εκπαιδευτικού υλικού.
  • η μελέτη και έρευνα εκπαιδευτικών προδιαγραφών της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • ο σχεδιασμός δράσεων εκπαιδευτικής – παιδαγωγικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εργαλείων αναλυτικής εκπαιδευτικών δεδομένων (Learning Analytics)
  • η υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικής – παιδαγωγικής αξιολόγησης
  • η αξιολόγηση παιδαγωγικών εφαρμογών
  • η μελέτη εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών λύσεων για τη δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, καθώς και την παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη της δράσης
  • η εισήγηση για την προμήθεια εργαλείων ή την υιοθέτηση πρακτικών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
  • ο έλεγχος και η πιστοποίηση επιστημονικού περιεχομένου και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για την ανοικτή και την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ο ΤΟΜΕΜ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα του σχεδιασμού εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και δράσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Στελέχωση

Θεοδώρα Κουβαρά

Υπεύθυνη Τομέα
2610 36 7958  tkouvara@eap.gr

Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν τον Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών, επικοινωνήστε στο: tomem@ecomet.eap.gr