Αναπτυξιακές Δραστηριότητες

Αναπτυξιακή Δραστηριότητα


Το ΕΕΥΕΜ στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών τάσεων στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Οι επιστημονικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, είναι:

  • Μεθοδολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης


  • Προσωποποιημένη διδασκαλία


  • Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs)


  • Mobile Learning


  • Εκπαίδευση βασιζόμενη σε παιχνίδια (Serious Games)


  • Εκπαίδευση με συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας


  • Συνεργατική μάθηση και συνεργατική παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού


  • Learning Analytics


Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο συμμετείχε ή συμμετέχει στα παρακάτω έργα: