Χριστόφορος Καραχρήστος

Χριστόφορος Καραχρήστος
Πτυχιούχος Πληροφορικής, Msc.

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ. Συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του MSc "Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα" καθώς και του MSc με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
01/01/2017 – 31/12/2017

Έργο «Junior Coding Academy – Google RISE 2016», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μη Κυβερνητικό/Κερδοσκοπικό Οργανισμό – Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – InterMedi@KT-Ελλάδα μέσω της Google International.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
23/12/2016 – 30/11/2017

Έργο «Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για οπτικό προγραμματισμό με τη μέθοδο μεικτής μάθησης: Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch / Design and implementation of a blended learning course on visual programming: CodeCreateLearn with Scratch». 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2016 - Σήμερα

Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2015 - 2016

Erasmus+ Programme: Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport «Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents». P6-HOU: συμμετοχή στα WP3, WP4, WP5 με αντικείμενο: 1. Τεχνικός έλεγχος τελικού συστήματος και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 2. Έρευνα για την υιοθέτηση κατάλληλων στο πλαίσιο σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες και σχεδιασμός/ανάπτυξη σχετικών manuals. 3. Εποπτεία και ενσωμάτωση κατάλληλου περιεχομένου στην ιστοσελίδα του έργου, 4. Καταγραφή των αλλαγών τελικής διαμόρφωσης της ιστοσελίδα, 5. Συμμετοχή στην συγγραφή τελικών παραδοτέων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Πανεπιστήμιο Πάτρας
2015 (March - May)

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα – Πανεπιστήμιο Πάτρας. F.K.: D.590.001 και MIS: 384094 Χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Καθήκοντα: Ανάπτυξη μαθημάτων τύπου Β και τύπου Γ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2014 - 2016

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Καθήκοντα: Προγραμματιστής Λογισμικού

University of Technology Eindhoven
2014 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος)

University of Technology Eindhoven - Industrial Design Department (Project: Technology supported rehabilitation in shoulder problems – REVATECH)

Καθήκοντα: 3μηνη Πρακτική Άσκηση – Προγραμματιστής Λογισμικού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2013 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Καθήκοντα: Προγραμματιστής Λογισμικού – Υποέργο 5

MACTEL – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
2009 (Ιούνιος- Αύγουστος)

Καθήκοντα: Μηχανικός Δικτύων, Τεχνολόγος Πληροφορικής , τεχνικός       εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ,
2008-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Καθήκοντα: Network Administrator, Domain server, Mail Server, File Server Διαχείριση

Δημιοσιεύσεις

1.   C., Karachristos, C., Goumopoulos, A., Kameas, Enhancing Collaborative Learning and Management Tasks through Pervasive Computing Technologies, 4th International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies (AMBIENT 2014), XPS, ISBN: 978-1-61208-356-8, Rome, Italy, August 24-28, 2014

2.   N., Kokkos, C., V., Karachristos, C., Goumopoulos, A., Kameas, Bridging the Gap Between Virtual and Physical Classrooms to Enhance Distance Learning Experience, 11th International Conference on Intelligent Environments (IE' 15), Prague, Czech Republic, July 13-17, 2015

3.   Q., Wang, W., Chen, A., Timmermans, C., Karachristos, J.,B., Martens, P., Markopoulos, Smart Rehabilitation Garment for Posture Monitoring,  37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Neural and Rehabilitation Engineering (EMBC 2015), Milano, Italy, August 25-29, 2015

4.   G., Antonelou, C., Karachristos, E., Stavropoulos, V., Verykios, Enhancing Self-Learning in web-based Course using Predefined Learning Paths (ICERI2015) , Seville, Spain, November 16-18, 2015 pp. 3930-3939

5.   C., Karachristos, E., Stavropoulos, V., Verykios, F., Lazarinis, E., Sakkopoulos, Promoting Active Learning using a web-based Audience Response System, 20th Pan-Hellenic conference on informatics (PCI2016), Patras, Greece, November 10-12, 2016

6.    Κ., Νάκος, Χ., Καραχρήστος, Α., Μισιρλή, Β., Κόμης, Σχεδίαση και υλοποίηση Ρομποτικής Συσκευής για τη Ρομποτική Πλατφόρμα e-ProBotLab (Early Programming Robots Laboratory), 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina, Greece, September 23-25, 2016

7.   Κ., Νάκος, Χ., Καραχρήστος, Α., Μισιρλή, Β., Κόμης, Παιδαγωγική σχεδίαση και αξιολόγηση της Ρομποτικής Πλατφόρμας e-ProBotLab, 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina, Greece, September 23-25, 2016

8.   Δ., Αγγελοπούλου, Β., Βερύκιος, Χ., Καραχρήστος, Η., Σταυρόπουλος, Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού, 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Ένταξη και χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία”, Αθήνα, Ελλάδα, Απριλίος 21-23, 2017

9.       T., Kouvara, C., V., Karachristos, E., Stavropoulos, V., Verykios, Children's Voice and School Improvement: The Role of Technology in the Inclusive School of the Future, OMEP 69th World Assembly and International Conference programme”, Opatija, Croatia, June 19-24, 2017

10.  F., Lazarinis, V., Verykios, E., Stavropoulos, C., V., Karachristos, P., Demertzi, Design a More Pedagogically Efficient ICT Certification Tool, 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17), Barcelona, Spain, July 3-5, 2017

11.    A., Gkontzis, C., Karachristos, F., Lazarinis, E., Stavropoulos, V., Verykios, Assessing Student Performance by Learning Analytics Dashboards, 9th International Conference in Open & Distance Learning, Athens, Greece, November 23-26, 2017

12.  C., V., Karachristos, F., Lazarinis, E., Stavropoulos, V., Verykios, P., Antonopoulos, G., Archimandritis, A Junior Coding Academy for Scratch and Arduino, 9th International Conference in Open & Distance Learning, Athens, Greece, November 23-26 2017

13.    A.F., Gkontzis, C.,V. Karachristos, C.T., Panagiotakopoulos, E.,C., Stavropoulos, V.,S., Verykios,  Sentiment Analysis to Track Emotion and Polarity in Student For a, 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI2017), Larissa, Greece, Sep 28–30, 2017  DOI: 10.1145/3139367.3139389

14.    P., Antonopoulos, G., Archimandritis, C., V., Karachristos, F., Lazarinis, M., Stamati, E., C., Stavropoulos, V., S., Verykios, Promoting STEM Education with Arduino activities in a blended learning course, International Distance Education Conference (IDEC 2018), Paris, France, June 18-20, 2018

15. S., A., Karasoula, T., Kouvara, C., V., Karachristos, E., C., Stavropoulos, V., S., Verykios, Technology and school unit improvement: Researching, Reconsidering and Reconstructing the School Context through multi-Sematic Digital storytelling Project, WEI International Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Harvard Faculty Club, Boston, USA, August 1-3, 2018

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

1.   Δομημένος Προγραμματισμός - Διερεύνηση της δομής επανάληψης Για ... από ... μέχρι με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Γλωσσομάθεια, Κ., Νάκος, Χ., Καραχρήστος, Ηλεκτρονικό περιοδικό ΤΠΕ και εφαρμογής τους στην εκπαίδευση I-TEACHER.GR, Τεύχος 9 σελίδες (60-70), 2014,  ISSN: 1792-4146.

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2016: Πιστοποιημένος δημιουργός μαθημάτων Moodle - Moodle Course Creator Certificate (MCCC) (κωδικός πτυχίου: X6QR-VNSM-FZRJ-YCKK)

2010: Υποψήφιος εκμάθησης γραφής BRAILLE - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών(Δυτικής Ελλάδας Πάτρα)

2010 – Σήμερα: Εισηγητής ΛΑΕΚ (κωδικός 38328)

2009: Εκπαιδευτής CCAI –IT Essentials hardware and software - CISCO

2007:  CCNA- Cisco Network Academy (Score 99.6%)

Skills