Στελέχωση

Το ΕΕΥΕΜ διοικείται από τον Διευθυντή, ή, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος ή αδυναμίας αυτού, από τον Αν. Διευθυντή, και από Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από εκπροσώπους των Σχολών του ΕΑΠ.


Το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και συμβουλευτικό-μελετητικό έργο του ΕΕΥΕΜ υλοποιείται από τους Τομείς (έρευνας και ανάπτυξης). Κάθε Τομέας υλοποιεί ένα σύνολο ερευνητικών, αναπτυξιακών και μελετητικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων της επιστημονικής και κοινωνικής ηθικής.Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ:

  • Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκ του οποίου το 90% δραστηριοποιείται σε εργασίες έρευνας και ανάπτυξης.
  • Υποστηρίζεται από το ΕΑΠ, μέσω διάθεσης σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής και κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων.
  • Συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από άλλες πηγές.
  • Συνεργάζεται με άλλα πανεπιστημιακά εργαστήρια, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.
  • Διοργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια, workshops, ημερίδες και παρόμοιες εκδηλώσεις.
  • Δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εργασιών του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.