Στελέχωση

Το ΕΕΥΕΜ διοικείται από τον Διευθυντή, ή, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος ή αδυναμίας αυτού, από τον Αν. Διευθυντή, και από Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από εκπροσώπους των Σχολών του ΕΑΠ.


Το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και συμβουλευτικό-μελετητικό έργο του ΕΕΥΕΜ υλοποιείται από τους Τομείς (έρευνας και ανάπτυξης). Κάθε Τομέας υλοποιεί ένα σύνολο ερευνητικών, αναπτυξιακών και μελετητικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων της επιστημονικής και κοινωνικής ηθικής.


Η εσωτερική διάρθρωση του ΕΕΥΕΜ βάση του Εσωτερικού Κανονισμού που ισχύει μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει τους ακόλουθους Τομείς:

 • Τομέας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΟΔΙΤ)
 • Τομέας Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΤΟΔΗΜ)
 • Τομέας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών (ΤΟΜΑΠΣ)
 • Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών (ΤΟΜΕΜ)
 • Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας (ΤΟΣΥΣΤ)

Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ:

 • Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκ του οποίου το 90% δραστηριοποιείται σε εργασίες έρευνας και ανάπτυξης.
 • Υποστηρίζεται από το ΕΑΠ, μέσω διάθεσης σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής και κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από άλλες πηγές.
 • Συνεργάζεται με άλλα πανεπιστημιακά εργαστήρια, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.
 • Διοργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια, workshops, ημερίδες και παρόμοιες εκδηλώσεις.
 • Δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εργασιών του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.