Δημοσιεύσεις

Show all

2017

Αγγελοπούλου, Δήμητρα; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καραχρήστος, Χριστόφορος Β; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017 , 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Scratch, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εργαλεία ΤΠΕ, Οπτικός Προγραμματισμός