Μαριάννα Σταμάτη

Μαριάννα Σταμάτη
Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Τομέας : Τομέας Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΟΔΙΤ)

 

Η Μαριάννα Σταμάτη είναι Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του (ΤΕΙ Πατρών – 2007) με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Marketing – Management). Είναι διοικητικός υπάλληλος (από το 2006) του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με καθήκοντα Υπεύθυνης Τομέα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, που αφορούν στην οργάνωση - διοίκηση του ΕΕΥΕΜ αλλά και την οικονομική διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων που ανήκουν στο ΕΕΥΕΜ. Η προηγούμενη εμπειρία της περιλαμβάνει:

  1. Tην συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά προγράμματα: Must Learn It (Minerva), LeViS: Learning Via Subtitling (Socrates/Lingua), Sim Safety- Flight Simulator for Internet Safety (Lifelong Learning Programme, Key Activity 3: ICT), IRIS: «Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents» (Erasmus+ Programme: Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport), Scratch 4 Teachers: "Design and development of e-learning application for the Scratch programming environment" {Computer Science for High School (CS4HS της Google)}, "TELEICCE – Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment" (Interreg V-A) EL-IT, "FAVILLE - FAcilitators of VIrtual LEarning" (Call 2019 Round 1 KA2), "VISITOR - VIrtual muSeums In The cOvid eRa: A Multidisciplinary and an Inclusive Digital Storytelling Project Method based on Experiential and constructivist Approaches in the E-learning Field"  (Erasmus Plus - Key Action 2), "Erasmus+ Round1 KA2), " PARADIGM - PlAn for Green OppoRtunities: Be A Digital scIentific chanGeMaker" (Erasmus+ 2021-Round 1-KA2),  "MANTIS:Multiservice cApable iNtelligent TransportatIon Systems" (ΕΠΑνΕΚ-«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»-ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), "DIGIHAL - Digital Health Developing Skills in third age under the Erasmus+ programme" (Erasmus Plus - Call 2021 Round 1 KA2),

  2. Tην συμμετοχή της σε Εθνικά προγράμματα του ιδρύματος: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ» στα Υποέργα 1,2 & 7 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Γ’ ΚΠΣ), «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΕΑΠ» (Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΠ ΚτΠ), «Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΑΠ» (Ευρωπαϊκή Ένωση- ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Γ’ ΚΠΣ), «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» ιδιαίτερα «Υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)» (Οικονομικό Τμήμα του Ιδρύματος ΕΑΠ), «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» στο Υποέργο 5 με τίτλο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΠ ΕΒΔΜ, ΕΣΠΑ), Εκπόνηση Μελέτης-Οδηγού με κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την κοστολόγηση της ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προγράμματα κατάρτισης του ΕΜ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020, «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)» στα: Υποέργο 1:·  Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης [ΕΔΙΠ.ΟΔ] (80007) & Υποέργο 2: ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ [MOOC.ΕΑΠ] (80008) (ΕΛΚΕ ΕΑΠ) του «Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,

     

  3. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Ενίσχυση Έρευνας (ΠΕΝΕΡ-ΕΑΠ16)», στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα: “e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα «Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη» - (για τρία συνεχόμενα έτη) καθώς και στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο:  «Θερινό Σχολείο: Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» (για τέσσερα συνεχόμενα έτη). Συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εκμάθησης οπτικού προγραμματισμού με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης με τίτλο «Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch», δωρεά από το "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος". Συντονισμός και οικονομική διαχείριση του 13th Συνεδρίου HSTAM 2022, στo πλαίσιo του προγράμματος: 13th HSTAM 2022 International Congress on Mechanics, Patras 24-27.08.22, (με Φ.Κ.: 82106 του Πανεπιστημίου Πατρών).