Υλικό & Παρουσιάσεις

Στη συγκεκριμένη παρουσίαση γίνεται μια αναφορά στις δυνατότητες των devtools και παρουσιάζονται τα βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript. Στη συνέχεια στην ενότητα 2 παρουσιάζονται τα πιό γνωστά webplaygrounds. Η παρουσίαση αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 19 (Πληροφορικής) που θα συμμετέχουν στο εργαστήριο.


Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει δραστηριότητα βασικών εννοιών web programming. Ολοκληρώνοντας το θα γνωρίζετε τη βασική δομή ενός html/css/javascript αρχείου καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας αυτών μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 19 (Πληροφορικής) που θα συμμετέχουν στο εργαστήριο.


Η συγκεκριμένη παρουσίαση αφορά το λογισμιμκό scratchjr και τους τρόπους χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρουσίαση αφορά τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που θα συμμετέχουν στο εργαστήριο και κυρίως δασκάλους και καθηγητές πληροφορικής καθώς προορίζεται για παιδιά ηλικίας 5 έως 8.


Στο πλαίσιο ενημέρωσης για το εκπαιδευτικό μοντέλο STEM EDUCATION παρατίθεται μια σύντομη παρουσίαση. Σκοπός της παρουσίασης είναι οι ενδιαφερόμενοι να εισαχθούν στην έννοια και το γενικότερο πλαίσιο ενσωμάτωσης STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιμέρους στόχοι της παρουσίασης είναι
(α) η γνωστοποίηση της σημαντικότητα ενσωμάτωσης STEM και της σχεδίαση STEM εμπειριών,
(β) η κατανόηση της εφαρμογής και των προκλήσεων ενσωμάτωσης STEM,
(γ) η συνεισφορά της ενσωμάτωση STEM στην αναβάθμιση ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και , τέλος,
(δ) η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα STEM.