Λίγα Λόγια για το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠΤο ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ υποστηρίζει και επικουρεί όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό προσωπικό, συνεργαζόμενοι επιστήμονες, φοιτητές και ερευνητές) για τη δημιουργία, την υιοθέτηση, την πιστοποίηση και την υλοποίηση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, αποτελεσματικής διδασκαλίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
Αποστολή του ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ είναι η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού και η ανάπτυξη μεθόδων εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών. Εφαρμόζει αποτελεσματικά καινοτόμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς επίσης να εγκριθούν και να εφαρμοστούν μέθοδοι για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών με τη χρήση ΤΠΕ.