Συνεργασίες EEYEM


To EEYEM, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει το ρόλο του στον τομέα της έρευνας συνεργάζεται με πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα.

Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΕΥΕΜ:

  • Υποστηρίζεται από το Ε.Α.Π., το οποίο διαθέτει πόρους, προσωπικό, χώρους και υλικοτεχνική υποδομή.


  • Συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.


  • Συμμετέχει σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ή άλλες πηγές, και υλοποιεί αντίστοιχες δραστηριότητες, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους εταίρους.


  • Διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις.