Στελέχωση


Το ΕΕΥΕΜ διοικείται από τον Διευθυντή, ή, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος ή αδυναμίας αυτού, από τον Αν. Διευθυντή, και από Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από εκπροσώπους των Σχολών του ΕΑΠ.


Το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και συμβουλευτικό-μελετητικό έργο του ΕΕΥΕΜ υλοποιείται από τους Τομείς (έρευνας και ανάπτυξης). Κάθε Τομέας υλοποιεί ένα σύνολο ερευνητικών, αναπτυξιακών και μελετητικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων της επιστημονικής και κοινωνικής ηθικής.


Η εσωτερική διάρθρωση του ΕΕΥΕΜ βάση του Εσωτερικού Κανονισμού που ισχύει μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει τους ακόλουθους Τομείς:

 • Τομέας Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Τομέας Πιστοποίησης
 • Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου
 • Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
 • Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας
 • Τομέας Υπηρεσιών Τηλεματικής και Δικτύων

Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ:

 • Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκ του οποίου το 90% δραστηριοποιείται σε εργασίες έρευνας και ανάπτυξης.
 • Υποστηρίζεται από το ΕΑΠ, μέσω διάθεσης σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής και κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από άλλες πηγές.
 • Συνεργάζεται με άλλα πανεπιστημιακά εργαστήρια, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.
 • Διοργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια, workshops, ημερίδες και παρόμοιες εκδηλώσεις.
 • Δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εργασιών του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.